Consumenten

Onze landbouwers en onze Belgische knowhow promoten

Door BGB-producten te consumeren/kopen, steunt u uw lokale boeren in hun inspanningen om gezond te produceren en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Biogarantie verdedigt een eerlijke beloning voor biologische boeren (eerlijke prijs!) en de valorisatie van hun producten (primair of verwerkt) in de handel.

Ecologie

Door het gebruik van synthetische producten te verbieden, werken we aan een gezonder milieu in uw buurt.

Door het terroir te ondersteunen, verminderen we de vervoersgerelateerde vervuiling op onze wegen.

Door in te werken op het organische-stofgehalte van de bodem (% humus) bevorderen wij de veerkracht ervan, met name in het licht van de klimaatverandering.

Door onze natuurlijke structuren (inheemse bomen, heggen, ongemaaid grasland, bosranden, vijvers, poelen, enz.) in stand te houden, beschermen wij de biodiversiteit en de ecosystemen.

Gezondheid

Door het gebruik van potentieel schadelijke chemicaliën af te schaffen, elimineren wij de aanwezigheid van schadelijke fytosanitaire elementen in ons voedsel en onze lucht.

Door het gebruik van hormoonontregelaars bij de productie van ons voedsel een halt toe te roepen, bevorderen wij onze gezondheid en verminderen wij het aantal opkomende ziekten.

Met inachtneming van het voorzorgsbeginsel staat de biologische beweging nu 6 keer minder levensmiddelenadditieven toe dan de conventionele beweging.

Sociaal

Door te werken aan de berekening van een eerlijke vergoeding voor boeren streven we naar een nieuw evenwicht in het inkomen binnen de keten.

Wij vinden dat de producent van een kwaliteitsvoedingsmiddel, dat met zorg en respect voor alle door ons genoemde zaken is geteeld, waardering verdient.

Door het vertrouwen tussen Belgische en biologische producenten en consumenten te bestendigen.

Respect voor dieren

Door vooruitgang te boeken op het gebied van dierenwelzijn.

Wij voeren reeds verschillende maatregelen uit, zoals de verplichte terbeschikkingstelling van uitlopen en schuilplaatsen in de open lucht om de dieren in staat te stellen hun instincten te uiten, alsmede een maximaal gebruik van weidegronden.

Respect voor het milieu betekent ook respect voor de levende wezens die ons voeden.

Traceerbaarheid

Door de traceerbaarheid van uw producten te waarborgen, garanderen wij hun kwaliteit.

Biogarantie België controleert alle deelnemers aan de productcyclus (van productie tot schap, inclusief eventuele verwerking).

De controle, uitgevoerd door onafhankelijke instanties, stelt ons in staat de traceerbaarheid en de naleving van onze normen in alle onpartijdigheid te garanderen.

Lokaal

Wij geloven dat de verplaatsing van ons voedsel een belangrijk antwoord is op de uitdagingen inzake klimaat en voedselzekerheid

Door lokaal te consumeren helpen we de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Door levensmiddelen en diervoeders te regionaliseren, verminderen we ook onze afhankelijkheid van invoer (soja, maïs, tarwe, enz.) en versterken we onze voedselautonomie.

Door producten met het Biogarantie Belgium label te kopen, financiert u een Belgische en biologische 100% beweging, gedreven door sterke sociale en ecologische waarden.

Geschiedenis, kernpunten van biologische

Biogarantie

Het Biogarantie-label, dat eind jaren tachtig is ontstaan, is het resultaat van een spontane groepering van burgers rond het concept van de biologische landbouw. Een logo en een gemeenschappelijk bestek kwamen voort uit de wens om de biologische landbouw te bevorderen en de waarden ervan te standaardiseren.

1987

Europees Label

De eerste biologische verordening dateert van 1991. Het dient als rechtsgrondslag voor alle
biologische certificering in Europa en het "Euro-feuille" label identificeert producten
Biologisch gecontroleerd als zodanig.

1991

Biogarantie België

Het eerste label dat biologisch en "made in Belgium" combineert. Het is gecertificeerd door
onafhankelijke, door de Europese autoriteiten erkende controle-instanties. Het beoogt
om onze producenten te promoten en ons milieu te beschermen.

2022